Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

sirfox
19:16
sirfox
19:15
Reposted fromFlau Flau viaszczepan szczepan

February 18 2018

sirfox
10:59
Reposted fromgruetze gruetze
sirfox
10:40
5326 d953 500
Reposted fromomnistuss omnistuss
sirfox
10:39
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
sirfox
10:37
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:35
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:32
5487 747c
Reposted fromnutt nutt
sirfox
10:31
5490 f7c5 500
Reposted fromnutt nutt
sirfox
10:31
Den Kinesiska muren!

Den Kinesiske mur!
Reposted fromsebbe797 sebbe797

November 20 2017

sirfox
18:34
8602 5dfa 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszczepan szczepan
sirfox
18:34
2567 013c
Reposted fromgifluv gifluv viaszczepan szczepan
sirfox
18:34
8788 94b8 500
Reposted fromzciach zciach viaszczepan szczepan
sirfox
18:33
5799 87b8 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszczepan szczepan
sirfox
18:32
2218 2691 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszczepan szczepan
sirfox
18:32
7171 727b 500
Japanese breakup
Reposted fromvolldost volldost viaszczepan szczepan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl