Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

sirfox
10:59
Reposted fromgruetze gruetze
sirfox
10:40
5326 d953 500
Reposted fromomnistuss omnistuss
sirfox
10:39
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
sirfox
10:37
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:35
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:32
5487 747c
Reposted fromnutt nutt
sirfox
10:31
5490 f7c5 500
Reposted fromnutt nutt
sirfox
10:31
Den Kinesiska muren!

Den Kinesiske mur!
Reposted fromsebbe797 sebbe797
sirfox
10:37
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:36
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:35
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:34
Reposted fromFlau Flau
sirfox
10:32
5487 747c
Reposted fromnutt nutt
sirfox
10:31
5490 f7c5 500
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl